Archiwum 2015

Wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką.

Wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką.

 

W dniu 28 stycznia 2015 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w „Starej Szkole” w Krasiejowie odbyło się zebranie mieszkańców wsi  z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Sołtysa.
 4. Wybór Rady Sołeckiej.
 5. Spraw różne. 

Na wstępie zebrania  przewodniczący Rady Sołeckiej Krzysztof Koźlik przywitał zaproszonych gości: burmistrza Jana Labusa, radnych gminy A. Staś, H. Liberę i mieszkańców wsi Krasiejów. W zebraniu uczestniczyli również sołtys wsi Kazimierz Tarsa.

Na prowadzącego zebranie w głosowaniu jawnym wybrano Krzysztofa Koźlika, który przedstawił porządek obrad i prowadził zebranie do końca.

Na protokolanta zebrania wybrano Sylwię Widawską, zaś do Komisji Skrutacyjnej wybrano w głosowaniu jawnym następujące osoby: Andrzeja Staś, Henryka Liberę, Wernera Klimka.

Zgodnie z paragrafem 8 Statutu RS zebranie może się odbyć przy obecności  1/5  uprawnionych do udziału w zebraniu  lub w nowym wyznaczonym terminie ze względu na brak quorum, dlatego  po upływie pół godziny  zebranie rozpoczęto ponownie.

Sołtys wsi przedstawił sprawozdanie ze swej działalności i Rady Sołeckiej.

Przewodniczący Krzysztof Koźlik podziękował ustępującemu sołtysowi wręczając bukiet kwiatów, zaś Werner Klimek – pamiątkowy dyplom z podziękowaniami za wzorowe pełnienie funkcji sołtysa i działalność społeczną.

W następnej kolejności przystąpiono do wyboru sołtysa wsi. Do pełnienia tej funkcji  zgłoszono następujących kandydatów:

1. Tadeusz Markulak,

2. Romana Klimek,

3. Ewa Lipińska- Gruchlik

4. Zygmunt Wystrach.

 

Pan Henryk Klimek zaproponował, aby kandydaci przedstawili mieszkańcom wsi siebie i swój program wyborczy, co  każdy z nich uczynił.

K. Koźlik przypomniał zasady głosowania na sołtysa zawarte w statucie wsi.

Komisja Skrutacyjna wydrukowała karty do głosowania rozdając je 64 uczestnikom zebrania.

Następnie odbyło się tajne głosowanie. Po kilkunastu minutach Komisja Skrutacyjna  ogłosiła wyniki:

1. Tadeusz Markulak 27 głosów,

2. Zygmunt Wystrach 15 głosów

3. Romana Klimek     12 głosów

4. Ewa Lipińska- Gruchlik 10 głosów.

Wszystkie głosy były ważne.

Nowym sołtysem na kolejną kadencję  wybrany został Tadeusz Markulak.

Kolejnym punktem zebrania było zgłoszenie 15 kandydatów do Rady Sołeckiej w osobach:

Krzysztof  Koźlik, Piotr Misz, Magdalena Moj, Sylwia Widawska, Marcin Konietzko, Jan Bonk, Julia Radziej, Jerzy Mój, Jan Sklorz, Mateusz Pinkawa, Ryszard Skrzypczyk, Tomasz Chudala, Piotr Szubert, EwaLipińska- Gruchlik, Romana Klimek.

 

Przewodniczący  Komisji Skrutacyjnej Werner Klimek przypomniał zasady głosowania na kandydatów do  rady sołeckiej.  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania KS przystąpiła do podliczenia głosów, zaś mieszkańcy zwracali się do burmistrza z różnymi problemami i wnioskami. 

W wyniku tajnego głosowania oddano 61 głosów, w tym 60 ważnych i 1 nieważny,

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani:

 1. Bonk Jan,
 2. Konietzko Marcin,
 3. Koźlik Krzysztof,
 4. Misz Piotr,
 5. Moj Magdalena,
 6. Pinkawa Mateusz,
 7. Sklorz Jan,
 8. Szubert Piotr,
 9. Widawska Sylwia.

Na zakończenie przegłosowano wnioski do realizacji, a przewodnicy  pogratulował Sołtysowi i nowo wybranej Radzie Sołeckiej zaufania mieszkańców życząc sukcesów w kolejnej kadencji.  Na  tym zebranie zakończono

S. Widawska

 • Data aktualizacji: 2024-06-01 16:37
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 631 725